Талархал

14

Санал

4

Хүсэлт

42

Гомдол

30

Мэдэгдэл

3

Шийдвэрлэлтийн байдал

Байгууллагуудад ирсэн өргөдлийн тоо

Байгууллагын нэр Ирсэн өргөдлийн тоо
Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 79
Дархан сумын Онцгой комисс 14
Шарын гол сумын онцгой комисс 0

Хамгийн их дэмжлэгтэй 5-н өргөдөл