+ Өргөдөл илгээх

Талархал

39

Санал

20

Хүсэлт

185

Гомдол

219

Мэдэгдэл

2

Шийдвэрлэлтийн байдал

Байгууллагуудад ирсэн өргөдлийн тоо

Байгууллагын нэр Ирсэн өргөдлийн тоо
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 0
Гаалийн алба 0
Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 439
Дархан сумын ЗДТГ 4
Шарын гол сумын ЗДТГ 0
Орхон сумын ЗДТГ 0
Хонгор сум ЗДТГ 0
Дархан-Уул аймгийн ИТХ 0
Цагдаагийн газар 1
Онцгой байдлын газар 20
Тагнуулын газар 0
Захирагчийн алба 0
Улсын бүртгэлийн хэлтэс 0
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба 0
Шүүхийн шинжилгээний алба 0
Орон нутгийн өмчийн газар 0
Гаалын газар 0
Татварын хэлтэс 0
Статистикийн хэлтэс 0
Санхүүгийн хяналт, аудитын алба 0
Нийтийн аж ахуй үйлчилгээний газар 1
Аудитын газар 0
Прокурорын газар 0

Хамгийн их дэмжлэгтэй 5-н өргөдөл