Талархал

11

Санал

1

Хүсэлт

33

Гомдол

9

Мэдэгдэл

3

Шийдвэрлэлтийн байдал

Байгууллагуудад ирсэн өргөдлийн тоо

Байгууллагын нэр Ирсэн өргөдлийн тоо
Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 46
Дархан сумын Онцгой комисс 11
Шарын гол сумын онцгой комисс 0

Хамгийн их дэмжлэгтэй 5-н өргөдөл