+ Өргөдөл илгээх

Талархал

26

Санал

17

Хүсэлт

73

Гомдол

161

Мэдэгдэл

2

Шийдвэрлэлтийн байдал

Байгууллагуудад ирсэн өргөдлийн тоо

Байгууллагын нэр Ирсэн өргөдлийн тоо
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 0
Гаалийн алба 0
Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 272
Дархан сумын ЗДТГ 1
Шарын гол сумын ЗДТГ 0
Орхон сумын ЗДТГ 1
Хонгор сум ЗДТГ 0
Дархан-Уул аймгийн ИТХ 0
Цагдаагийн газар 1
Онцгой байдлын газар 0
Тагнуулын газар 0
Захирагчийн алба 1
Улсын бүртгэлийн хэлтэс 0
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба 0
Шүүхийн шинжилгээний алба 0
Орон нутгийн өмчийн газар 0
Гаалын газар 0
Татварын хэлтэс 0
Статистикийн хэлтэс 0
Санхүүгийн хяналт, аудитын алба 0
Нийтийн аж ахуй үйлчилгээний газар 2
Аудитын газар 0
Прокурорын газар 1

Хамгийн их дэмжлэгтэй 5-н өргөдөл