+ Өргөдөл илгээх

Талархал

3

Санал

0

Хүсэлт

167

Гомдол

1

Мэдэгдэл

0

Шийдвэрлэлтийн байдал

Байгууллагуудад ирсэн өргөдлийн тоо

Байгууллагын нэр Ирсэн өргөдлийн тоо
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 0
Гаалийн алба 0
Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 1
Дархан сумын ЗДТГ 1
Шарын гол сумын ЗДТГ 0
Хонгор сум ЗДТГ 0
Дархан-Уул аймгийн ИТХ 0
Цагдаагийн газар 0
Онцгой байдлын газар 0
Тагнуулын газар 0
Захирагчийн алба 0
Улсын бүртгэлийн хэлтэс 0
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба 0
Шүүхийн шинжилгээний алба 0
Орон нутгийн өмчийн газар 0
Гаалын газар 0
Татварын хэлтэс 0
Статистикийн хэлтэс 0
Санхүүгийн хяналт, аудитын алба 0
Нийтийн аж ахуй үйлчилгээний газар 0
Аудитын газар 0
Прокурорын газар 0
ХЭХАХ-Мэргэжилтэн Э.Ууганзаяа 0
БГТАХ-Мэргэжилтэн Н.Цэдэн-Иш 3
Газрын даамал Ч.Үүрийнтуяа 160
ГБХЗАХ-Мэргэжилтэн В.Тунгалаг 0
Байгаль хамгаалагч М.Мөнх-эрдэнэ 0
БОХУ-Байцаагч- Ч.Мөнх-эрдэнэ 2
Татвар улсын байцаагч Д.Тэгшжаргал 0
МЭХУ-Байцаагч Ц.Гэрэлцэцэг 1
Энхтал баг Ө.Мөнхтуяа 1
МААҮТММҮБАХ-Мэргэжилтэн Э.Жамсран 1

Хамгийн их дэмжлэгтэй 5-н өргөдөл